Xây dựng Minh Hải

Hộ lan tôn sóng - Biển báo giao thông